Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP, LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN.

KANTOOR AND MORE

Gevestigd en kantoorhoudend aan de Atelierweg 7, 6562 AS Groesbeek.

Artikel 1: Toepassing.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten tot levering van zaken zoals kantoor- en bedrijfsinrichtingen en kantoorbenodigdheden en/of het verrichten van diensten, ook indien deze niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 2. Verwijst een wederpartij bij het sluiten der overeenkomst naar zijn eigen algemene voorwaarden dan wijzen wij deze voorwaarden nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin wij schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarde te accepteren.

 

Artikel 2 : Aanbiedingen en offertes.

 1. Al onze offertes of aanbiedingen ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, in prijslijsten of anderszins gedaan, zijn vrijblijvend.
 2. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen van ons zijn aangegaan, binden ons eerst, nadat deze door ons, dan wel door een door ons uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
 3. Afbeeldingen, beschrijvingen, maten en gewichten, die in onze offertes of aanbiedingen voorkomen zijn voor ons niet bindend en geven slechts een indruk van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. Elke overeenkomst wordt door ons gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de tegenpartij genoegzaam is gebleken en/of gewaarborgd;indien wij dit wensen dient de wederpartij te allen tijde zekerheid te stellen.
 5. Indien van een genoegzame kredietwaardigheid van de wederpartij niet is gebleken of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd behouden wij ons het recht voor een overeenkomst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De genoegzaamheid van de kredietwaardigheid is ter beoordeling aan ons, met inachtneming van de regels van goed koopmanschap.

 

Artikel 3: Prijzen.

 1. Door ons opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies welke dan ook, vrachten, belastingen, valuta, koersen en/of andere factoren, die de prijs van zaken of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, die redelijkerwijs voor ons niet voorzienbaar was of had moeten zijn, dan zijn wij gerechtigd onze prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Zijnerzijds zal de wederpartij het recht hebben, mits aangetekend binnen drie dagen na kennismaking van de prijsverhoging aan ons worden meegedeeld, om de overeenkomst te ontbinden en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de voor de verhoging geldende prijzen.

 

Artikel 4: Levering

 1. De levering van de bij ons bestelde zaken geschiedt steeds af magazijn/leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Levertijden worden altijd bij benadering opgegeven en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen. Wij zijn verplicht ons zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch wij zijn bij overschrijding van de levertijd slechts in verzuim nadat achtereenvolgens een -bindende- levertijd is overschreden, de wederpartij ons daarna een redelijke tijd tot nakoming alsnog gegund heeft en ons bij het overschrijden van deze termijn bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld.
 3. wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen der zaken in gedeelten uit te leveren . Wanneer wij een gedeelte leveren, zijn wij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebbend op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
 4. Wanneer door ons verkochte zaken, na aan de koper te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij gerechtigd te handelen als volgt:A: Ofwel zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, betaling te vorderen van de wel geleverde zaken alsmede vergoeding van de schade, welke bij voorbaat door partijen word gefixeerd op 30% van hetgeen koper bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.B: dan wel bij nakoming der overeenkomst te vorderen alsmede opslagkosten en verdere schade in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Transport

Het vervoer van de zaken naar koper, althans naar de met de koper overeengekomen plaats van bezorging, geschiedt voor risico van ons. De koper is gehouden om terstond bij de aflevering het geleverde op eventuele gebreken, tekorten of beschadigingen, waaronder lakschade, krasschade en/of glasbreuk, te controleren en in geval van constatering hiervan zulks op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd en zonder lakschade, krasschade en/of glasbreuk te hebben ontvangen. Voor reclames die geen verband houden met het vervoer is artikel 9 onverminderd van toepassing.

 

Artikel 6: Niet toerekenbare tekortkoming.

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor elke tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst indien deze tekortkoming volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan ons kan worden toegerekend. Indien wij niet in staat zijn tot (verdere) nakoming van de overeenkomst door omstandigeheden die ons niet toe te rekenen zijn, hebben wij het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dit ter onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 2. Een tekortkoming in de nakoming kan ons niet toegerekend worden in o.a. de volgende gevallen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers, ernstig vertraagde levering, door welke oorzaak ook, van door ons tijdig bestelde zaken, materialen en hulpstoffen en elke andere omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet kan worden verlangd.

 

Artikel 7: Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling geschieden op een door ons aan te wijzen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige korting. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen.
 2. Wij zijn gerechtigd te allen tijde van de koper gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het alsdan verschuldigde bedrag te vorderen.
 3. Indien de koper niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan of enige andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, op diens zaken beslag wordt gelegd, indien hij surseance van betaling aanvraagt, of diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens ons zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling – terstond opeisbaar, met inbegrip van een verhoging van 1,5 % per maand, gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende), over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip van voldoening, onverminderd ons recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de koper geheel of gedeeltelijk, zulks te onzer keuze, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding jegens de koper.
 4. Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur ter incasso te geven aan derden zijn wij gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding te berekenen wegens de door ons gemaakte buitengerechtelijke proceskosten (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) van tenminste 15 % van de brutofactuurwaarde (met een minimum van €125,- ) vermeerderd met € 25,- voor administratiekosten, dit alles behoudens de proceskosten.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud.

 1. De eigendom van de door ons geleverde zaken gaat eerst op de koper over zodra deze ons alles heeft voldaan wat ons ter zake van de levering van die zaken ( daaronder niet alleen begrepen de koopprijs maar ook de eventuele rente en kosten) verschuldigd is. Tevens behouden wij ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht van de geleverde zaken voor, zolang al onze vorderingen uit verkoop en levering van andere zaken niet volledig door de afnemer zijn voldaan. Indien onze wederpartij de zaken heeft doorgeleverd voor het eigendom aan hem is overgegaan, wordt de afnemer van onze wederpartij houder van de zaken voor ons.
 2. Onze afnemer en opvolgende houders zijn gehouden op eerste aanmaning onzerzijds de plaats te wijzen waar de betrokken zaken zijn opgeslagen en ons in staat stellen tot het terugnemen van de zaken.
 3. Zolang de eigendom niet op de wederpartjj is overgegaan, mag deze de zaken niet in eigendom overdragen noch aan derden in pand geven.

 

Artikel 9 : Reclamatie en Garantie.

 1. Door ons wordt slechts garantie verleend indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven. De garantie kan nooit langer zijn dan door onze leveranciers c.q. producenten jegens ons wordt nagekomen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven, geldt voor tweedehands en/of gebruikte zaken geen garantie.
 3. Reclames dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering, of binnen 8 dagen nadat de koper redelijkerwijze de gebreken had kunnen constateren, schriftelijk bij aangetekende brief bij ons te worden ingediend. Nadien vervalt elke aanspraak te dezer zake. Verschillen tussen het geleverde en de op de levering betrekking hebbende factuur moeten binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk worden gemeld.
 4. Het in behandeling nemen van een reclame betekent niet dat de reclame beschouwd wordt als tijdig of terecht ingediend. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn, zullen wij alsdan zorg dragen, naar onze keuze, voor vervanging van de zaken of verrichte werkzaamheden dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus gemaakte kosten. Retournering van het geleverde kan niet geschieden dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van ons onder de door ons te bepalen voorwaarden, welke in ieder geval inhouden dat de zending ons franco moet bereiken in originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd. Wij hebben het recht om ongefrankeerde zendingen zonder meer te weigeren.
 5. Gebreken in kwaliteit of uitvoering van een afzonderlijke zaak leveren geen grond op voor het annuleren van het restant van de order.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid.

 1. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade geleden door de koper die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van onze schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
  1. a) Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade ( bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke ) door welke oorzaak ook ontstaan. Koper dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
  2. b) Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen zijn wij niet aansprakelijk.
  3. c) De door ons te vergoeden schade zal gematigd worden indien door de koper te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door hem geleden schade.
 1. Wij staan niet in voor gebreken die zijn veroorzaakt door fouten of verzuimen van de koper of van derden, tenzij deze door ons zijn aangesteld of gebezigd voor de uitvoering van het overeengekomen werk.
 1. Wij staan niet in voor gebreken na de oplevering als gevolge van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of welke het gevolg zijn van door de koper of derden aangebrachte veranderingen.

 

Artikel 11: Geschillen.

 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen welke onverhoopt mochten ontstaan tussen ons en onze wederpartij zullen te onzer keuze worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Nijmegen, Dan wel de bevoegde rechter van de plaats waar de wederpartij domicilie heeft, behoudens uiteraard het dwingend recht der wet.

 

Inschrijvingsnummer KvK Nijmegen 34148728